Forretningsbetingelser


Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle NÉMETH SIGETTYs opdrag for den enkelte klient, medmindre andet specifikt og skriftligt måtte være aftalt med klienten.

1 Opdraget
1.1 NÉMETH SIGETTYs opdrag omfatter kvalificeret juridisk rådgivning, og omfanget såvel som tidsperspektivet afgrænses i samarbejde med klienten.

2 Instrukser
2.1 NÉMETH SIGETTY agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt vi herved ville krænke lovgivning eller andre regler, herunder de Advokatetiske Regler.

3 Kommunikation
3.1 NÉMETH SIGETTY indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af e-mail og telefax. Efter begæring fra klienten anvendes krypteringssystemer eller digital signatur.

4 Interessekonflikter
4.1 NÉMETH SIGETTY undersøger i overensstemmelse med Advokatrådets regler forud for opstarten af et opdrag, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at NÉMETH SIGETTY er afskåret fra at repræsentere klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes. Opdraget forhindrer ikke, at NÉMETH SIGETTY, med respekt af gældende interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

4.2. NÉMETH SIGETTY er som dansk advokatfirma omfattet af reglerne i hvidvaskloven om forebyggende foranstaltninger med hvidvask af penge, og vi indhenter og opbevarer på denne baggrund identitetsoplysninger om enhver klient i det omfang, der i lovgivningen er krav herom. Klienten samtykker ved afgivelse af identitetsoplysninger til, at NÉMETH SIGETTY kan videregive disse med henblik på overholdelse af hvidvasklovgivningen.

5 Kreditoroplysninger
5.1 NÉMETH SIGETTY er berettiget til at undersøge klientens kreditværdighed. Dette sker ved indhentelse af oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, herunder betalingsanmærkninger og kreditratings.

6 Fortrolighed
6.1 NÉMETH SIGETTY er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de fortrolige oplysninger, som vi modtager fra klienten. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opdragets afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger NÉMETH SIGETTY oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning.

7 Bemanding
7.1 En eller flere partnere vil være klientens primære kontaktperson(er). Den sagsansvarlige partner træffer afgørelse om inddragelse af en række andre partnere, advokater, advokatfuldmægtige m.fl.

8 Honorar
8.1 NÉMETH SIGETTYs honorar fastsættes på grundlag af flere parametre, herunder ressourceforbruget og af den værdi, som NÉMETH SIGETTYs rådgivning har tilført klienten. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

a) Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og opdragets kompleksitet, om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, den interesse opdraget repræsenterer for klienten, det ansvar, der er forbundet med opdraget, og det opnåede resultat.

8.2 Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning. Betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant. Efter forfaldsdag påløber der for forbrugere/private renter med referencesats +8%, jf. rentelovens § 5, stk. 1, og for erhvervsdrivende renter med 2% pr. måned.

9 Dækning af omkostninger
9.1 NÉMETH SIGETTY er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten. Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver, gebyrer og rejse- og opholdsomkostninger, debiteres klienten.

9.2 Omkostninger forbundet med bankforretninger for klienter, herunder gebyrer og eventuel negativ rente af indeståender på klientkontoen, debiteres klienten.

10. Klientmidler
10.1 Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.

10.2 Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt lov om en indskyder- og investeringsgarantiordning, hvilket indebærer, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under nævnte ordning på EUR 100.000,-. Grænsen gælder for vedkommendes samlede indskud i det pågældende pengeinstitut, d.v.s. som et indskud via klientkonti som andre indskud. NÉMETH SIGETTY hæfter ikke for klientens eventuelle tab som følge af, at banken bliver ude af stand til at betale det indskudte beløb tilbage.

10.3 Indeståender på klientkonto tilskrives såvel positive som negative renter med den til enhver tid for vores klientkonti gældende rentesats.

11 Opdragets varighed
11.1 Klienten såvel som NÉMETH SIGETTY kan til enhver tid bringe opdraget til ophør. NÉMETH SIGETTYs opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

11.2 Såfremt et opdrag bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil NÉMETH SIGETTY være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opdraget bringes til ophør. Det forudsættes generelt, at opdraget løbende medfører aktivt sagsarbejde for NÉMETH SIGETTY. I modsat fald er NÉMETH SIGETTY berettiget til med et rimeligt varsel at bringe opdraget til ophør, herunder med henblik på – med respekt af de Advokatetiske Regler om bl.a. interessekonflikt og fortrolighed – at tage opdrag fra andre klienter.

12 Ansvarsbegrænsning
12.1 NÉMETH SIGETTY er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er forsikret gennem et anerkendt forsikringsselskab.

12.2 Ansvaret er imidlertid for såvel NÉMETH SIGETTY som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 25 mio. pr. opgave, dog således at det samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 40 mio. i relation til samtlige krav, som klienten rejser inden for ét kalenderår.

12.3 NÉMETH SIGETTY og dets partnere og medarbejdere er alene ansvarlig for direkte tab. NÉMETH SIGETTY og dets partnere og medarbejdere er således ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tidstab, avancetab, goodwill m.v.

12.4 Som dansk advokatfirma rådgiver NÉMETH SIGETTY alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler NÉMETH SIGETTY, at klienten engagerer lokale advokater. NÉMETH SIGETTYs involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold. NÉMETH SIGETTY er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med NÉMETH SIGETTYs bistand.

12.5. Vores juridiske bistand er målrettet til den konkrete opgave og er alene ydet til brug for klienten i forbindelse med den konkrete opgave. Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale NÉMETH SIGETTY leverer til klienten som led i udførelsen af bistanden, men NÉMETH SIGETTY har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

13 Arkivering
13.1 Sagsakter opbevares på arkiv i tre år regnet fra opdragets afslutning, hvorefter de automatisk makuleres.

14 Markedsføring
14.1 NÉMETH SIGETTY kan i sin markedsføring henvise til, at NÉMETH SIGETTY har fungeret som advokat for klienten i relation til opdraget, når dette er afsluttet og offentlig kendt.

15 Gældende ret og klager
15.1 I tilfælde af utilfredshed med NÉMETH SIGETTYs rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte den ansvarlige partner. NÉMETH SIGETTY er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet.

15.2 Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/Advokatnævnet.

15.3 De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

15.4 Som advokatfirma er NÉMETH SIGETTY omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Klienter skal således ved oprettelse af sager vedrørende transaktioner – f.eks. køb og salg af fast ejendom og virksomheder, forvaltning af klienters penge/værdipapirer, åbning af bankkonti, tilvejebringelse af kapital, etablering af fonde m.v., jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14, oplyse følgende:

• Navn
• Adresse
• CPR-nr. eller CVR-nr.

I visse tilfælde skal nævnte oplysninger gives for selskabets ultimative ejere.

Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør, jf. hvidvasklovens § 30.

Opmærksomheden henledes på hvidvasklovens § 16, der blandt andet indebærer underretningspligt for os i medfør af hvidvasklovens § 26 (og § 32) i tilfælde af, at vi får mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme m.v.

16. Databeskyttelse – personoplysninger
16.1 Vi modtager ofte forskellige personoplysninger vedrørende vores klienter. Sådanne oplysninger behandler vi i overensstemmelse med lovgivningen om persondata. NÉMETH SIGETTY er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, vi modtager fra klienten. Dette indebærer bl.a. følgende:

16.2 Vi videregiver ikke personoplysninger til 3. part, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller sker som et led i vores varetagelse af klientens interesser. Ved at give personoplysninger til NÉMETH SIGETTY samtykker klienten heri.

16.3 Klienten kan frit henvende sig til NÉMETH SIGETTY med spørgsmål om, hvorledes vi behandler klientens persondata. Klientens rettigheder med hensyn til dennes personoplysninger respekteres. Klienten kan gøre sig bekendt med sine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

16.4 NÉMETH SIGETTY har etableret fyldestgørende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til de personoplysninger, der betros os.

16.5 Personoplysninger opbevares alene, så længe det er relevant for det opdrag fra klienten, som NÉMETH SIGETTY har varetaget og slettes under alle omstændigheder i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

17 Lovvalg og værneting
17.1 Eventuelle tvister om NÉMETH SIGETTYs rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

 

Terms of engagement


These Terms of Engagement apply to all professional services provided by NÉMETH SIGETTY to the individual client (engagements) unless otherwise specifically agreed in writing with the client.

1 The engagement
1.1 NÉMETH SIGETTY’s engagement comprises the provision of professional legal advice, and both the scope and duration of the engagement are determined in cooperation with the client.

2 Instructions
2.1 NÉMETH SIGETTY acts on the basis of and in accordance with instructions received from the client. We are entitled to refuse to comply with instructions if our compliance would violate the law or any other rules or regulations, including but not limited to the Code of Conduct for the Danish Bar and Law Society.

3 Communications
3.1 NÉMETH SIGETTY cannot guarantee that confidentiality will be maintained in external communications, including but not limited to communications by email and fax. At the request of the client, we use encryption systems or digital signatures.

4 Conflicts of interest
4.1 In accordance with the Rules and Byelaws of the Danish Bar and Law Society, NÉMETH SIGETTY is required to examine, prior to the commencement of an engagement, whether there are conflicts of interest which prevent NÉMETH SIGETTY from representing the client. Relevant facts and aspects will in that case be discussed with the client before the provision of services commences. The engagement will not prevent NÉMETH SIGETTY, subject to the rules on conflicts of interest in force from time to time, from providing legal advice to other businesses operating in the same industry or sector as the client.

4.2. As a Danish law firm, NÉMETH SIGETTY is subject to the provisions of the Danish Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism (Anti-Money Laundering Act), and – given these circumstances – we obtain and store identity information about any client to the extent required by law. By supplying identity information, the client consents to allowing NÉMETH SIGETTY to disclose such information to any other person with a view to complying with Danish legislation on anti-money laundering.

5 Creditor information
5.1 NÉMETH SIGETTY is entitled to verify the client’s credit rating. This is done by collecting information from credit reference agencies, including but not limited to default notices and credit ratings.

6 Confidentiality
6.1 NÉMETH SIGETTY is subject to a duty of confidentiality in relation to any confidential information we receive from the client. This duty of confidentiality continues to apply after the engagement has terminated. The duty of confidentiality applies subject to laws, rules and regulations imposing on NÉMETH SIGETTY a duty of disclosure in relation to public authorities or any other third parties, including but not limited to legislation on measures to prevent money laundering.

7 Client-lawyer relationships
7.1 One or more partners will be the client’s primary contact(s). The partner in charge of your matter will make decisions on the involvement of other partners, lawyers, assistant attorneys and others.

8 Fees
8.1 NÉMETH SIGETTY determines its fees on the basis of various parameters, including the resources consumed and the value added to the client by NÉMETH SIGETTY. An overall assessment is made to determine the fees, taking into account a range of elements, such as:

a) The time and labour expended, the skill, specialist knowledge and experience required, the complexity of the matter, whether the matter had to be undertaken under severe time pressure or outside normal working hours, the importance of the matter to the client, the responsibility involved in the matter and the results achieved.

8.2 Fees are subject to VAT unless special exemptions apply under current law. The terms of payment are 2 weeks net cash. For private clients interests, reference rate +8%, cf. the Danish Act on Interest, Art. 5(1), will be laid upon the amount from the maturity date. For business clients interests (2% per month) will be laid upon the amount from the maturity date.

9 Reimbursement of expenses
9.1 NÉMETH SIGETTY is under no obligation to incur disbursements on behalf of the client. Any costs and expenses incurred, including but not limited to considerable photocopying costs, fees and charges and travel and accommodation expenses, will be charged to the client.

9.2 Expenses associated with banking business for clients, including but not limited to fees and charges and, if applicable, negative interest on credit balances in the trust account, will be charged to the client.

10. Client funds
10.1 All client funds entrusted to us are managed in accordance with the Rules and Byelaws of the Danish Bar and Law Society and are held in trust accounts.

10.2 All client funds held in trust accounts are subject to the Danish Act on a Guarantee Scheme for Depositors and Investors, which implies that the funds, as a general rule, are protected under the said scheme up to a deposit guarantee limit of EUR 100,000.00 per depositor. The limit applies to the depositor’s total deposits with the bank in question, including funds held in trust accounts as well as other deposits. NÉMETH SIGETTY is not liable for any loss caused to the client as a consequence of the inability of the bank to pay back the deposit amount.

10.3 Funds held in trust accounts are subject to both positive and negative interest at the rate of interest prevailing from time to time for our trust accounts.

11 The term of the engagement
11.1 Both the client and NÉMETH SIGETTY may terminate the engagement at any time. Termination by NÉMETH SIGETTY is subject to the Code of Conduct for the Danish Bar and Law Society, which stipulates that a lawyer is not allowed to withdraw from a matter in such a way and under such circumstances that the client is precluded from seeking other legal assistance in due time and without any other adverse effect.

11.2 If an engagement is terminated prior to its ordinary completion, NÉMETH SIGETTY will be entitled to payment of fees and reimbursement of expenses for the period until the date of such termination. The engagement is generally assumed to involve active casework for NÉMETH SIGETTY on an ongoing basis. If this is not the case, NÉMETH SIGETTY is entitled to terminate the engagement by giving a reasonable notice, for instance – subject to the Code of Conduct for the Danish Bar and Law Society governing, in particular, conflicts of interest and confidentiality – with a view to taking on engagements from other clients.

12 Limitation of liability
12.1 NÉMETH SIGETTY is liable for any advice provided in accordance with the general rules of Danish law, and we have taken out insurance with a recognised insurance company.

12.2 The liability of both NÉMETH SIGETTY and its partners and employees, however, is limited to a maximum amount of DKK 25 million per assignment, provided always that the total amount of compensation to which one client is entitled cannot exceed DKK 40 million in relation to all claims filed by the client within one calendar year.

12.3 NÉMETH SIGETTY and its partners and employees are only liable for direct losses. NÉMETH SIGETTY and its partners and employees are therefore not liable for any consequential or indirect loss, including but not limited to loss of income, loss of data, loss of time, loss of profits, goodwill, etc.

12.4 As a Danish law firm, NÉMETH SIGETTY exclusively provides advice on issues of Danish law. If the engagement involves foreign law, NÉMETH SIGETTY recommends that the client engage local lawyers. Any involvement of NÉMETH SIGETTY in such parts of the engagement will not be considered to amount to advice on foreign law issues. NÉMETH SIGETTY assumes no liability for advice provided by other advisers to the client, regardless of whether such advisers have been engaged with the assistance of NÉMETH SIGETTY.

12.5. Our legal assistance is targeted at the specific assignment and is provided for the exclusive use of the client in connection with the specific assignment. The client will be granted the rights necessary to use any written material delivered to the client by NÉMETH SIGETTY in the context of the provision of assistance, but NÉMETH SIGETTY owns and retains all copyrights in and other intellectual property rights to the material.

13 Archiving
13.1 Case files and documents are archived and kept for three years from the termination of the engagement, following which they are automatically shredded.

14 Marketing
14.1 While pursuing its marketing activities, NÉMETH SIGETTY is entitled to mention that NÉMETH SIGETTY served as a lawyer for the client in relation to the engagement when the engagement has terminated and become known to the public.

15 Applicable law and complaints
15.1 If the event of dissatisfaction with the advice or other legal services provided to the client by NÉMETH SIGETTY, the client may contact the responsible partner at any time. NÉMETH SIGETTY is subject to the Code of Conduct issued by the Danish Bar and Law Society.

15.2 The client is entitled to file a complaint about our advice and fees with the General Council/Disciplinary Board of the Danish Bar and Law Society .

15.3 The Code of Conduct for the Danish Bar and Law Society is available at www.advokatsamfundet.dk.

15.4 In common with other Danish law firms, NÉMETH SIGETTY is subject to the Danish Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism.

This Act imposes on us an obligation to obtain identity information and documentation from both new and existing clients who have not previously supplied identity information.

When opening a case with us regarding transactions e.g. purchase and sale of real estate and companies, administration of clients’ money/securities, opening of bank accounts, raising capital, establishing funds etc, cf. the Money Laundering Act, section 1(1)(14), clients must supply the following information:

• Name
• Address
• Civil registration (CPR) no. or business registration (CVR) no.

In some cases, the above-mentioned information must be supplied for the company's ultimate owners.

Foreign clients are required to supply other information identifying the client in the same way as a civil registration (CPR) number for persons or a business registration (CVR) number for businesses.

In accordance with law, the identity information is stored and kept for a minimum period of five years after the relationship with the client has terminated, cf. the Money Laundering Act, section 30.

Attention is drawn to the Money Laundering Act, section 16, which includes, among other things, the duty of notification for NÉMETH SIGETTY pursuant to the Money Laundering Act, section 26 (and section 32) in the event of suspicion of money laundering or terrorist financing etc.

16. Data protection – Personal data
16.1 We often receive various personal data relating to our clients. We process such data in ac-cordance with legislation on personal data protection. NÉMETH SIGETTY is a data controller with regard to the personal data we receive from the client. This has the following implications, among others:

16.2 We do not disclose personal data to third parties unless such disclosure is required by law or is made in the context of our obligation to safeguard the client’s interests. By supplying personal data to NÉMETH SIGETTY, the client consents hereto.

16.3 The client is allowed at all times to approach NÉMETH SIGETTY with questions about how we process the client’s personal data. The client’s rights with regard to their personal data are respected. The client may obtain knowledge about their rights on the website of the Danish Data Protection Agency at www.datatilsynet.dk.

16.4 NÉMETH SIGETTY has established adequate technical and organisational measures to safeguard against unauthorised access to any personal data entrusted to us.

16.5 Personal data will be kept only for as long as it is relevant to the advice and services NÉMETH SIGETTY has provided to the client during the engagement and will under any circumstances be deleted in accordance with the relevant rules of law.

17 Governing law and jurisdiction
17.1 Any dispute over the advice provided by NÉMETH SIGETTY must be resolved in accordance with Danish law and is subject to the exclusive jurisdiction of the Danish courts.